ฝ่ายบริหาร
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
ทวีศักดิ์ บุญสร้อย taweesak@khukhan.ac.th
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา supachai@khukhan.ac.th
สังวร สุนันท์ sangworn@khukhan.ac.th
สำนวน เพ็งชัย samnuan@khukhan.ac.th
สุพรชัย รจนัย supornchai@khukhan.ac.th
อดิศักดิ์ อาษาราช adisak@khukhan.ac.th
อัษกร  ตัณฑกูล assakorn@khukhan.ac.th

ฝ่ายสนับสนุนงานสอน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
จักรพงษ์ ยอดโพธิ์ jakkapong@khukhan.ac.th
ถนัด มนทอง thanat@khukhan.ac.th
นารีรัตน์ ขันเงิน narerat@khukhan.ac.th
นิลกร อินธิศร ninlakorn@khukhan.ac.th
มาริษา เกิดปราชญ์ marisa@khukhan.ac.th
สุกัญญา มันตะ suganya@khukhan.ac.th
สุภาพิศ จันทร์มณีเลิศ supapit@khukhan.ac.th
สุภาวดี พลคำ supawade@khukhan.ac.th
เยาวลักษณ์ บุดดาห์ yaowaluk@khukhan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม kanyarat@khukhan.ac.th
จันทร์จิรา ฉัตรวิไล janjira@khukhan.ac.th
จิราพร อสิพงษ์ jeraporn@khukhan.ac.th
ทวีศิลป์ อสิพงษ์ taweesin@khukhan.ac.th
ทัศนีย์ ประจำ tasanee@khukhan.ac.th
นิตยา โภคาพันธ์ nittaya@khukhan.ac.th
พัชรวลัย บรรเทา patcharavalai@khukhan.ac.th
พันิภา จันทะโสม pannipa@khukhan.ac.th
พิมศิณี พุทธชาติ pimsinee@khukhan.ac.th
มงคล พันธ์แก่น monkol@khukhan.ac.th
วรรณธนา  วงศ์พิทักษ์ wantana@khukhan.ac.th
วราภรณ์ โสมาสุข waraporn@khukhan.ac.th
สุริยน บุญเหมาะ suriyon@khukhan.ac.th
อัมฤทธิ์ วงษ์วานิช ammarit@khukhan.ac.th
เฉลิมพงษ์ จันทรเสน chalermpong@khukhan.ac.th
เรวัตร อสิพงษ์ rewat@khukhan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
จิราภรณ์ ยืนนาน jiraporn@khukhan.ac.th
ณัฐธิดา ไชยโพธิ์ nattida@khukhan.ac.th
ณัฐยาพร คำแพง nuttayaporn@khukhan.ac.th
ณิชกานต์ แก่นมั่น nichakan@khukhan.ac.th
ถนอมนวล ชูเชื้อ tanomnon@khukhan.ac.th
ทศพร มนตรีวงษ์ tosaporn@khukhan.ac.th
ธัญณ์ญสิตา ธนโชติเดชากาญจน์ tunyasitar@khukhan.ac.th
นุชนาถ หอมหุน nutchanart@khukhan.ac.th
ปนันตญา ระหาร panantaya@khukhan.ac.th
ปิยะพงษ์ ป้องกัน piyapong@khukhan.ac.th
พัชรี หอมจิต patcharee@khukhan.ac.th
รัชภูมิ แพงมา ratchapoom@khukhan.ac.th
วงเดือน ทองบาง wongduean@khukhan.ac.th
วรรณิภา อุตมะ wannipa@khukhan.ac.th
ศิรินุช โพธิ์ศรี sirinuch@khukhan.ac.th
สิริวรรณ มะโน siriwan@khukhan.ac.th
อมรรัตน์ มะนู amornrat@khukhan.ac.th
เฉลิมวุฒิ หอมจิต kruwoot@khukhan.ac.th
เย็นจิต กุฎีรักษ์ yenjit@khukhan.ac.th
ไพทูลย์ ชมเมือง paitoon@khukhan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
จันจิรา เตารัตน์ junjeerha@khukhan.ac.th
จิรารัตน์ คำผง jirarat@khukhan.ac.th
จุฑารัตน์ เสนาะศัพย์ jutharat@khukhan.ac.th
นงลักษณ์ จิตรภักดี nongluk@khukhan.ac.th
นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว armornrat@khukhan.ac.th
บุญเรือง เสนาะศัพท์ boonrueng@khukhan.ac.th
ปทุมพร พลศักดิ์ patumporn@khukhan.ac.th
ประภัสสร โทแสง prapatsorn@khukhan.ac.th
ประเสริฐ รักพงษ์ prasert@khukhan.ac.th
ปัญญา มาดี punya@khukhan.ac.th
ผกาภรณ์ ยืนคงชาติ pagaporn@khukhan.ac.th
พิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์ pimnarada@khukhan.ac.th
ลออทิพย์ คำไสย์ laorthip@khukhan.ac.th
วรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ woralak@khukhan.ac.th
วสุเทพ ปลายแก่น wasuthep@khukhan.ac.th
วาสน์ธยาน์ สุราวุธ wataya@khukhan.ac.th
วิทยา รัตนพันธ์ witthaya@khukhan.ac.th
วิลาวัลย์ พั่วระยะ wilawan@khukhan.ac.th
วีระพล ภาระเวช weerapon@khukhan.ac.th
ว่าที่ร.ต. อินทรีย์ จันทรสาขา insea@khukhan.ac.th
ศศิธร แก้วเล็ก sasitorn@khukhan.ac.th
ศศิวิมล วันเหิม sasivimon@khukhan.ac.th
ศิญาภัสร์ วิเศษไชยโกสิน siyaphat@khukhan.ac.th
สุกัญญา อุทธิเสน sukhanya@khukhan.ac.th
สุภาวัลย์ บุญใส supawal@khukhan.ac.th
อัจฉราวรรณ บุญเหมาะ aucharawan@khukhan.ac.th
เกศรา เสริมศรี kesara@khukhan.ac.th
เจนจบ ศรีเลิศ jenjob@khukhan.ac.th
ไพสิทธิ์ พั่วระยะ paisit@khukhan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
จันทนา รัตนพันธ์ jantana@khukhan.ac.th
จารุวรรณ ธนวาที jaruwan@khukhan.ac.th
จำรูญ ใจนวน jumroon@khukhan.ac.th
ฉลาด กลางมณี chalad@khukhan.ac.th
ทิพย์วรรณ บุญสม thippawan@khukhan.ac.th
ธนพล สาระไทย tanapon@khukhan.ac.th
นิพาพร ตังสุข nipaporn@khukhan.ac.th
พลอยไพลิน ยอดจันทึก ploypairin@khukhan.ac.th
พัชรนันท์ นิ่งนาน patcharanan@khukhan.ac.th
พิไลพร จันทกรณ์ pilaiporn@khukhan.ac.th
ระพีพัฒน์ เหลี่ยมทอง rapeepud@khukhan.ac.th
วาสินีย์ ประทุม wasinee@khukhan.ac.th
วิภารัตน์ สาสังข์ viparat@khukhan.ac.th
สากล ประทุม sakol@khukhan.ac.th
อัมพร อาจภักดี aumporn@khukhan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
นำพล จุมพิศ numpol@khukhan.ac.th
บุญช่วย จันทร์ศรี boonchauy@khukhan.ac.th
บุญเย็น สาระชาติ boonyen@khukhan.ac.th
มงคล กระดานพล mongkol@khukhan.ac.th
มนต์ทิพย์ คันศร monthip@khukhan.ac.th
วิบูลย์ เหล่าแค wiboon@khukhan.ac.th
ศักดิ์สิทธิ์ ท้าวด่อน saksit@khukhan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
มนต์ชัย ใสกระจ่าง montchai@khukhan.ac.th
มัณฑนา สาระไทย mantana@khukhan.ac.th
ยุพยงค์ บำรุง yupayong@khukhan.ac.th
อรอุมา วิสัย onuma@khukhan.ac.th
อัมพร จันทร์เทียมวงษ์ aoumporn@khukhan.ac.th
อุดมกานต์ แพงอก udomkan@khukhan.ac.th
ไกรลาศ ผุดผา krailad@khukhan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
กนกพร จันตะ kanokporn@khukhan.ac.th
กฤดากร สมบัติกำไร kidakorn@khukhan.ac.th
ชญาทิพย์ กุณฑีทอง chayatip@khukhan.ac.th
ณัฐพงษ์ ศิริวงษ์ nuttapong@khukhan.ac.th
ธัณกนก คิ้วสุวรรณ Thunkanok@khukhan.ac.th
ธิดา อุปมัย tida@khukhan.ac.th
นรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร anakkhasak@khukhan.ac.th
นัฐกร เจริญศรี nattakorn@khukhan.ac.th
นางกรรณิการ์   อสิพงษ์ kannika@khukhan.ac.th
นิติวัจน์ สุราวุธ nitiwat@khukhan.ac.th
บันลือ สิทธิศร banlue@khukhan.ac.th
ประพาฬพงษ์ คำศรี praphanphong@khukhan.ac.th
ยุเบ็ญ ยศวิจิตร yuben@khukhan.ac.th
ระพีพัฒน์ สอนพูด krupat@khukhan.ac.th
รักชนก สิงห์คำ rakchanok@khukhan.ac.th
รักชนก สิงห์คำ ratchanok@khukhan.ac.th
วรัญช์ธิตา จันครา warunchita@khukhan.ac.th
สังเวียน ไสว krusangwian@khukhan.ac.th
สายสมร ภิญโญภานุวัฒน์ saisamorn@khukhan.ac.th
สาวิณี สตารัตน์ sawinee@khukhan.ac.th
สุกัณยา สอนพูด sukanya@khukhan.ac.th
สุวัฒน์ เกิดปราชญ์ suwat@khukhan.ac.th
อภิชาติ บุญสมยา apicha@khukhan.ac.th
อาณากร บุญศิลป์ anakorn@khukhan.ac.th
เจษวราภรณ์ มโนรัตน์ jedwara@khukhan.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมล
ณิชพัชร์รัตนพันธ์nichapat@khukhan.ac.th
นงเยาว์จันทรชิตnongyao@khukhan.ac.th
นพวรรณโสริยาตรnoppawan@khukhan.ac.th
นราภรณ์ต้นพุดซาnaraporn@khukhan.ac.th
พิมพ์พิสาถุงจันทร์pimpisa@khukhan.ac.th
ยิหวาผุดผา พิฉินทธารีyiwa@khukhan.ac.th
รำไพพรรณเครือชัยrampaipan@khukhan.ac.th
รีนานันทิโคreena@khukhan.ac.th
ลักขณานิยมทองlakana@khukhan.ac.th
วณัฐศิกานต์ศรีทะบาลwanutsikan@khukhan.ac.th
วิไลลักษณ์พฤกษาwilailuck@khukhan.ac.th
ศิราภรณ์แสนพงศ์siraporn@khukhan.ac.th
สมจิตร์รักพงษ์somjit@khukhan.ac.th
สุนิษาแก้วเล็กsunisa@khukhan.ac.th
สุภาวดีสิงห์คูณsupawadee@khukhan.ac.th
อัญชลีดวงใจanchalee@khukhan.ac.th
อัญวีณ์มาสขาวanyavee@khukhan.ac.th
อัมพรทรงบรรพตaomporn@khukhan.ac.th
เอกวัชร ทองศรีekkawat@khukhan.ac.th

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล
จิราภรณ์ พาเจริญ jirapornpa@khukhan.ac.th
ปัทมาพร ขุมเงิน pattamaporn@khukhan.ac.th
พิมชนก ศุภโชคธนาทรัพย์ pimchanok@khukhan.ac.th
สร้อยสุดา แสนแสง soisuda@khukhan.ac.th
อภิสิทธิ์ บุญจูง apisit@khukhan.ac.th
อำนาจ ใจมนต์ amnaj@khukhan.ac.th