ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกพร จันตะ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :080-798949
Email :
edit :edit
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :