ชื่อ - นามสกุล :นายมาโนชญ์ มากนวล
ตำแหน่ง :ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
edit :edit
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :