ชื่อ - นามสกุล :นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :kanyarat@khukhan.ac.th
edit :edit
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :