ชื่อ - นามสกุล :นางจิราภรณ์ ยืนนาน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :jiraporn@khukhan.ac.th
edit :edit
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :