ชื่อ - นามสกุล :นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร
ตำแหน่ง :รักษาการ รองผู้อำนวยการฯ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :anakkhasak@khukhan.ac.th
edit :edit
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ รองผู้อำนวยการฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :