ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์
ตำแหน่ง :รักษาการ รองผู้อำนวยการฯ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :saisamorn@khukhan.ac.th
edit :edit
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู