ชื่อ - นามสกุล :นายจำรูญ ใจนวน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
edit :edit
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :