หน้าแรก
ผลงานของ อำพร แพงวิเศษ กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
10 ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ 318 คะแนน
40 ประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมตะวันตก 199 คะแนน