หน้าแรก
ผลงานของ อนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
6 การขยายพันธุ์พืช การเพาะเมล็ด 321 คะแนน