หน้าแรก
ผลงานของ นายบุญเรือง เสนาะศัพย์ กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
3 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ไฟฟ้าสถิต 329 คะแนน