หน้าแรก
ผลงานของ นางพัชรี หอมจิต กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯคณิศาสตร์
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
17 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน 318 คะแนน