หน้าแรก
ผลงานของ ปทุมพร พลศักดิ์ กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
20 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 เลขนัยสำคัญ 324 คะแนน