หน้าแรก
ผลงานของ Mr.Praphanphong Khamsri กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ IT-M2 329 คะแนน
15 ออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น Desing by Computer-M2 309 คะแนน