หน้าแรก
ผลงานของ สังเวียน ไสว กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
1 ง30203 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 534 คะแนน
71 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง การเขียนโปรแกรม 126 คะแนน