หน้าแรก
ผลงานของ สุกัณยา สอนพูด กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
8 คอมพิวเตอร์กราฟิก เอกสารประกอบเรียน 317 คะแนน
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก บทเรียนบนเครือข่าย 299 คะแนน