หน้าแรก
ผลงานของ วีระพล ภาระเวช กลุ่ม ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
รหัส รายวิชา ชื่อ cai สถิติการใช้งาน คะแนนสอบ
4 ว31109ชีววิทยาพื้นฐาน cell and cell theory 288 คะแนน
9 ว31109ชีววิทยาพื้นฐาน cell and cell theory 306 คะแนน