ลงทะเบียนเพื่อฝากสื่อได้ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านที่สนใจ ยังสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ แม่แบบ สำหรับจัดทำ CAI ได้ที่นี่ครับ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามกลุ่มสาระ
รายชื่อสื่อ ทั้งหมด
รหัสสื่อ รายวิชา ชื่อสื่อ เจ้าของ
21 ศิลปะ art M4 มนต์ชัย ใสกระจ่าง
22 ฟิสิกส์ 2(เพิ่มเติม) งานและพลังงาน นางสาววรรณธนา วงศ์พิทักษ์
23 ค21101 การบวกจำนวนเต็ม นายปิยะพงษ์ ป้องกัน
24 ตรรกศาสตร์และจำนวนจริง 1 ระบบจำนวนจริง ศิรินุช โพธิ์ศรี
25 ชีววิทยา อาณาจักรพืช นางเจนจบ ศรีเลิศ
26 ภาษาไทย ภาษาไทย นรภัทร นามสมุทรานุกูล
27 ฟิสิกส์พื้นฐาน คลื่น สุภาวัลย์ บุญใส
28 ฟิสิกส์ 2(เพิ่มเติม) โมเมนตัมและการชน นางสาววรรณธนา วงศ์พิทักษ์
29 ประวัติศาสตร์ กษัตริย์ราชวงศ์จักรี นางสาวมลิวัลย์ ขันตี
30 คณิตศาสตร์ บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร นางจิราภรณ์ ยืนนาน
31 ประวัติศาสตร์ กษัตริย์ราชวงศ์จักรี นางสาวมลิวัลย์ ขันตี
32 คณิตศาสตร์ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สุนาวี ศรีสิงห์
33 ภาษาอังกฤษ(อ21101) Let's Fun with English ครูรำไพพรรณ เครือชัย
34 จ 33201 ภาษาจีนกับวัฒนธรรม 5 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ
35 คณิตศาสตร์ ม.1 บาร์โมเดลกับการบวกจำนวนเต็ม ณัฐยาพร คำแพง
36 สังคมศึกษา โครงสร้างทางสังคม nipaporn tangsukha
37 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรามารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ วิลาสิณี คิ้วสุวรรณ
38 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Indirect question Nongyao Chantarachit
39 คณิตศาสตร์ อัตราส่วน ปิยะนุช บุตรมาตย์
40 ประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมตะวันตก อำพร แพงวิเศษ
Records 21 to 40 of 86