ลงทะเบียนเพื่อฝากสื่อได้ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านที่สนใจ ยังสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ แม่แบบ สำหรับจัดทำ CAI ได้ที่นี่ครับ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามกลุ่มสาระ
รายชื่อสื่อ ทั้งหมด
รหัสสื่อ รายวิชา ชื่อสื่อ เจ้าของ
81 โลกดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์เบื้องต้น นางสาวพิชญาภา ชินบุตร
82 วิทยาศาสตร์ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สิรวิชญ์ บาตรโพธินันท์
83 วิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทน ปิยธิดา ศรีกะชา
84 คณิตศาสตร์ เซต ภัทรภร กลมประโคน
85 วิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทน วราภรณ์ สุระโคตร
86 วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต tanapot Maneetanawat
Records 81 to 86 of 86