ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ท่านสามารถค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม ... ได้ที่นี่


เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ - นามสกุล รางวัล/เกียรติบัตร ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2753 เด็กชายกีรติชนน์ ประดับศรี ดำเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2436 เด็กชายกีรติชนน์ ประดับศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2437 เด็กชายนราวิชญ์ สันดอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2438 เด็กชายภากร โสภา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2439 เด็กหญิงเจตสุดา พระสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2440 เด็กหญิงชนัญชิดา ทองอินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2441 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ยางเดิม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2442 เด็กชายนภัสรพี ท่วงที ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2443 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปรือปรัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2444 เด็กหญิงจุฑามณี ท่วงที ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2445 เด็กหญิงกิติภากร อุปมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2446 เด็กหญิงพัชรพร ไพรบึง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2447 เด็กหญิงภัทรวดี โจมสติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2448 เด็กชายกิตติคุณ เพ็งแจ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2449 เด็กหญิภัทรดา พอใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2450 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สารพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2451 เด็กชายธนนันท์ ครังตุ้ย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2452 เด็กหญิงพรไพลิน ทาดาวุธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2453 เด็กหญิงศุภิสรา พรมโคตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2454 เด็กหญิงพิชญธิดา วิเศษรินทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2455 เด็กหญิงสิริชาภา ทองเดชานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2456 เด็กหญิงเอื้ออารีย์ สาลิวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2457 เด็กหญิงการติมาร์ คำภีร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2458 เด็กหญิงฐิติมา เหล่าแค ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2459 เด็กหญิงปาริชาติ ขวัญหมื่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร