ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4(Science test IV)ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดรางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ. ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2. ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200 บาท
  4. รางชมเชย. ได้รับเกียรติบัตร
หมายเหตุ
  1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
  2. ผู้ที่ได้รางวัลตั้งแต่ชมเชยถึงรางวัลชนะเลิศ. ขอเชิญร่วมรับรางวัล ที่โรงเรียนขุขันธ์ ในวันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา

เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน รางวัล/เกียรติบัตร ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5874 เด็กชายชินธ์ณาศิส ระหาร อนุบาลศรีประชานุกูล ชนะเลิศ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5875 เด็กหญิงบุญนิสา วันดีรัตน์ อนุบาลศรีประชานุกูล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5876 เด็กชายอนันดา พินโสภา บ้านแขว รองชนะเลิศ อันดับ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5877 เด็กหญิงรินทร์ลภัส ธนกรไพโรจน์ อนุบาลศรีประชานุกูล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5878 เด็กชายภูมิพัฒน์ ธนกรไพโรจน์ อนุบาลศรีประชานุกูล ชมเชย ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5879 เด็กชายศุภวิชญ์ สันดอน อนุบาลศรีประชานุกูล ชมเชย ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5880 เด็กหญิงเขมจิรา สูงสุด อนุบาลศรีประชานุกูล ชมเชย ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5881 เด็กหญิงสุนันฐ์ษา ศรชัยวุฒิไกร บ้านเสลาสุขเกษม เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5882 เด็กหญิงวิรัญชนา อยู่สุ่ม อนุบาลศรีประชานุกูล เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5883 เด็กชายสิรวิชญ์ อุตสาหะ อนุบาลศรีประชานุกูล เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5884 เด็กชายกีรติ ศรีแก้ว บ้านบัลลังก์ เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5885 เด็กชายกิตติกวิน โพธิ์งาม บ้านแขว เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5886 เด็กชายปภังกร สารภาค อนุบาลศรีประชานุกูล เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5887 เด็กชายดวงเฉลิม พงษ์สุระ อนุบาลศรีประชานุกูล เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5888 เด็กหญิงวริศรา เกษหอม บ้านแขว เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5889 เด็กหญิงปิยาพร สารทอง อนุบาลศรีประชานุกูล เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5890 เด็กหญิงศิรภัสสร ยงยืน อนุบาลศรีประชานุกูล เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5891 เด็กหญิงชณัฐปภา อาจสามารถ อนุบาลศรีประชานุกูล เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5892 เด็กชายประกายสิทธิ์ คำศรี อนุบาลศรีประชานุกูล เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5893 เด็กชายสุภชัย เพ็ญจันทร์ บ้านแขว เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5894 เด็กหญิงวรัญญา ยาพานแก้ว บ้านแขว เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5895 เด็กชายอนุชิต ทองจันทร์ บ้านเรือทองคลองคำ เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5896 เด็กชายธรรมรัตน์ วงศ์วรรณ บ้านบัลลังก์ เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5897 เด็กชายอนันติ์ศักดิ์ สารบุตร บ้านบัลลังก์ เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
5898 เด็กหญิงนันทิชา บุญขาว บ้านแขว เข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร