ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมต่างๆที่จัดโดยโรงเรียนขุขันธ์


ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หน่วยงาน ลิงค์
1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการงานเปิดบ้านวิชาการ(Knowledge Fun Fair 2019) ปีการศึกษา 2561 2019-02-14 โรงเรียนขุขันธ์ /cert620214
2 โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561 2018-12-15 โรงเรียนขุขันธ์ /cert611218
3 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม "พัฒนาทักษะศาสตร์และศิลป์ ในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" 2018-11-12 โรงเรียนขุขันธ์ /cert611113
4 การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-10-27 สหวิทยาเขตขุขันธ์ /cert611027
5 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 2018-08-14 โรงเรียนขุขันธ์ /cert610814
6 โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2018-07-24 โรงเรียนขุขันธ์ /cert/cert610724
7 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ โครงงานคุณธรรม 2018-06-27 โรงเรียนขุขันธ์ /cert/cert610627
8 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปี 2561 2018-05-20 สหวิทยาเขตขุขันธ์ /cert610520
9 การอบรมสัมมนาการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปี 2561 2018-05-02 สหวิทยาเขตขุขันธ์ /cert610502
10 กิจกรรมการแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการงานเปิดบ้านวิชาการ(Knowledge Fun Fair 2018) ปีการศึกษา 2560 2018-02-14 โรงเรียนขุขันธ์ /cert610214