หน้าหลักห้องพูดคุย ซักถามแจ้งคะแนนที่ครูครับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทดสอบก่อนเรียนเรียนรู้เนื้อหาทดสอบหลังเรียนพบครูระพีพัฒน์ครับ

เยี่ยมชมคนที่

 
 

                วิชาการเขียนเว็บไซต์ ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ Web-based instruction (WBI) เป็นการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย เป็นการจำลองสถานการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นลักษณะ Virtual Classroom กลุ่มเป้าหมายของ WBI คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน ผู้ที่เริ่มต้นศึกษา Internet และ ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมทั่วไป

            การสื่อสาร&กิจกรรม กิจกรรมจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์ หรือการสื่อสารขึ้นภายในสถานะการณ์การเรียน โดยไม่ต่างจากห้องเรียนปกติอาจเรียกว่า Virturl Classroom กิจกรรมจะเป็นตัวช่วยให้การเรียนเข้าสู่เป้าหมาย ได้ง่ายขึ้น เช่น ใช้ Mail Chat Webboard Search ฯลฯ ติดต่ออาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อถามข้อสงสัย 

                 เป็นวิชาที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อีเมล์ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การจะใช้บริการ e-Mail จำเป็นต้องเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการ e-Mail ก่อน เมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้ e-Mail Account หรือ อาจเรียกว่า e-mail Address ก็ได้ มีผู้ใช้เป็นจำนวนวมากก็คือบริการฟรี e-Mail ของ hotmail.com

นักเรียนควรที่จะ ศึกษาวิธีการเรียน ก่อนนะครับ จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ