ขณะนี้ หมดระยะการเลือกรายวิชาในระบบออนไลน์แล้ว

การใช้งานระบบเลือกวิชา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • นักเรียนเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เข้าไปยังเว็บไซต์ http://www.khukhan.ac.th/reduce60
 • คลิก เมนู เลือกวิชา
 • ใส่ รหัสประจำตัวนักเรียน ในช่อง ชื่อผู้ใช้
 • ใส่รหัสผ่าน
 • ใส่รหัสยืนยัน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 • ค้นหารายวิชาที่ตรงตามความต้องการ
 • คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน
 • เมื่อต้องการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก และยืนยัน
 • เมื่อไม่ใช้งานระบบแล้ว ควรคลิกที่ปุ่ม ออกจากระบบ